การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30413/15295
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง คุณภาพน้ำใต้ดิน และคุณภาพใตต้ดิน ในปี พ.ศ.2548
 รายละเอียด
 

โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตน์พงษ์ลำปาง
ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง    ประทานบัตรเลขที่ 30413/15295

 • ในวันที่ 23 ตุลาคม 2548

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 3 สถานี
  1.  บริเวณจุดตรวจวัดที่1 ห้วยแม่ทะ

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.96 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
  ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 12.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  418.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างพบว่ามีค่าเท่ากับ  347.30 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 14.0 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)        
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.280 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ  4.43 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)

 2. บริเวณจุดตรวจวัดที่2 ห้วยสม

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.66 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  592.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างพบว่ามีค่าเท่ากับ  499.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 4.6 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.240 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ  28.49 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)

3. บริเวณจุดตรวจวัดที่3 ห้วยจำตีนตัง

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.34 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
  ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ <0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  348.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างพบว่ามีค่าเท่ากับ  339.32 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 4.2 NTU  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)   
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ  12.63 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

 1. บริเวณจุดตรวจวัดที่ 1 บริเวณประปาบาดาลบ้านผาลาด

 • ผลจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH )เท่ากับ 7.72 (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดค่าสารแขวนลอยเท่ากับ <0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตราฐาน)
 • ผลจากการตรวจวัดสารที่ละลายได้ทั้งหมดพบว่ามีค่าเท่ากับ  636.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)     
 • ผลจากการตรวจวัดความกระด้างพบว่ามีค่าเท่ากับ  499.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)     
 • ผลจากการตรวจวัดค่าความขุ่นเท่ากับ 2.9 NTU  (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดค่าปริมาณเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 0.086 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)      
 • ผลจากการตรวจวัดปริมาณซัลเฟตพบว่ามีค่าเท่ากับ  5.52 มิลลิกรัมต่อลิตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตราฐาน)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12         (พ.ศ.2542) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

มาตรฐานคุณภาพ

น้ำบาดาล

เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด

ความเป็นกรด-ด่าง(pH)

7.0 - 8.5

 6.5 - 9.2

ปริมาณสารแขวนลอย

(Suspended Solids)

 ไม่ได้กำหนด

 ไม่ได้กำหนด

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลาย

น้ำ(Total Dissolved Solids)

600 mg/l

1,200 mg/l  

ความกระด้างทั้งหมด

(Total Hardness)

 300 mg/l as CaCO3

500 mg/l as CaCO3

ค่าความขุ่น (Turbidity)

5 NTU

20 NTU

ปริมาณเหล็กทั้งหมด

(Total Iron)

0.5 mg/l

1.0 mg/l

ซัลเฟต (Sulfate)

 200 mg/l

 250 mg/l

                * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3

                 * มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12       (พ.ศ. 2542)เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการทางวิชาการสำหรับการป้องกันทางด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด คุณภาพน้ำใต้ดิน 1.1 จุดตรวจวัดที่1 ห้วยแม่ทะ 1.2 จุดตรวจวัดที่2 ห้วยสม 1.3 จุดตรวจวัดที่3 ห้วยจำตีนตัง และ 2. คุณภาพน้ำบาดาล 2.1 จุดตรวจวัดที่ 1 บริเวณประปาบาดาลบ้านผาลาด
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135149
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]