การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลเเม่เมาะ
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 27486/14818
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพระดับเสียง พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 
  • ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านข่วงม่วง ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง  3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ48.1-49.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 70.8-85.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านแม่จาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 47.8-50.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.8-87.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 45.3-46.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.4-85.5dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณถ้ำช้างเผือก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.0-55.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านข่วงม่วง 2.บริเวณบ้านแม่จาง 3.บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำอินทร์เนรมิต 4.บริเวณถ้ำช้างเผือก
 โดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4773915
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]