การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. เทศบาลตำบลโคกตูม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22486/15225
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
  • ในวันที่ 23 เมษายน 2558

 เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบสัญญาณความสั่นสะเทือนในแกนต่างๆ ดังนี้ ในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 2.94 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้ 51 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00940 มิลลิเมตร  แกนแนวตั้ง ความเร็วอนุภาคได้เท่ากับ 1.73 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 30 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.01080 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.35 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้ 26 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00640มิลลิเมตร  (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย) 
  2. ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  3. ชุมชนบ้านเขาตะกร้า  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  4. ชุมชนบ้านสามพันตา(บ้านสายโท)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  • ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558

 เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 4 สถานี

  1. วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบสัญญาณความสั่นสะเทือนในแกนต่างๆ ดังนี้ ในแนวขวาง มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0653 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้ 64 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00022 มิลลิเมตร  แกนแนวตั้ง ความเร็วอนุภาคได้เท่ากับ 0.0653 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 73 เฮิตรซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00029 มิลลิเมตร ส่วนในแนวยาว มีค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.0653 มิลลิเมตร/วินาที  ค่าความถี่ได้ >100 เฮิรตซ์ ค่าการขจัดเท่ากับ 0.00029มิลลิเมตร  (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  2. ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  3. ชุมชนบ้านเขาตะกร้า  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)
  4. ชุมชนบ้านสามพันตา(บ้านสายโท)  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่าไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากค่าเร็วอนุภาคสูงสุดทั้ง3แนวมีค่าน้อยกว่า 0.254 มิลลิเมตร/วินาที  ทำให้เครื่องมือไม่สามารถอ่านค่าความสั่นสะเทือนได้ (อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย)

หมายเหตุ : *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐาน ควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง(7พฤศจิกายน 2548) ในการวัดค่าความสั่นสะเทือน ถ้าค่าความสั่นสะเทือน ณ จุดที่ทำการวัดต่ำกว่า 0.254 มิลลิเมตรต่อวินาที เครื่องจะไม่สามารถตรวจรับสัญญาณคลื่นสั่นสะเทือนได้

 สถานที่ตรวจวัด 1.วัดถ้ำเต่าสามัคคีธรรม 2.ชุมชนบ้านห้วยขมิ้น 3.ชุมชนบ้านเขาตะกร้า 4.ชุมชนบ้านสามพันตา(บ้านสายโท)
 โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5621996
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]