ตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ราชการ และท้องถิ่น

ผลจากการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ปรับเพิ่มกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อความเข้าใจและร่วมมือกันในองค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดยได้จัดให้มีการประชุม 3  ฝ่าย 

รายละเอียดข่าว
ตัวอย่างการสร้างความสัมพันธ์ผู้ประกอบการ  ราชการ  และท้องถิ่น
 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ปรับเพิ่มกระบวนการปรึกษาหารือเพื่อความเข้าใจและร่วมมือกันในองค์กรที่เกี่ยวข้อง  โดยได้จัดให้มีการประชุม 3  ฝ่าย  ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบล  ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่  และภาคราชการจากฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในท้องถิ่น  ตลอดจนแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน   โดยเริ่มดำเนินการครั้งแรก  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม  2547  และได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  สำหรับในปีพ.ศ. 2549  จัดแล้ว  4  ครั้ง  ในการจัดการประชุมแต่ละครั้งจะมีการหมุนเวียนสถานที่จัดของผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  กัน
 

Update news:2549-07-31

เอกสารแนบ: \ตย การสร้างสัมพันธ์ผู้ประกอบการ.doc
 
 

Visitor Number
5328870
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]