แจ้งเตือนการส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน?

   ถึงรอบระยะกำหนดส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่อีกแล้ว


รายละเอียดข่าว
    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ส่งจดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2552 และแจ้งเตือนการส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งประกอบด้วย รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่(ครั้งที่ 2)ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2552 และรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่(ครั้งที่ 2) ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2552 อนึ่งในการจัดส่งรายงานดังกล่าวขอให้จัดส่งไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือวิธีปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ สำหรับการส่งรายงานทางอินเตอร์เน็ต(http://envi-mining.dpim.go.th) โปรดทำหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดด้วยว่าได้รายงานตามภารกิจในเรื่องใด แต่ไม่ต้องส่งรายละเอียดของรายงาน และขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งมา ณ โอกาสนี้
 

Update news:2552-07-15

 
 

Visitor Number
5207234
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]