ขอเชิญองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง


รายละเอียดข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  เรื่อง
"การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้งเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม"
ณ ห้องกรุงธนบอลรูม  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์ที่  7  กันยายน  2552
หัวข้อในการบรรยายดังนี้
- การบริหารความขัดแย้งเพื่อดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม
- การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพัฒนาเครือข่ายดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 

Update news:2552-08-19

 
 

Visitor Number
5135721
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]