พิธีมอบรางวัล อปท.ดีเด่น ประจำปี 2551

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  กพร.ได้มีพิธีมอบรางวัล อปท. ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนดีเด่นในปี 2551


รายละเอียดข่าว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  กพร.ได้มีพิธีมอบรางวัล อปท. ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนดีเด่นในปี 2551 ทั้งหมด จำนวน 9 แห่ง โดยมีหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดังนี้ 
1. ส่งรายงานครบ 8 ครั้ง     ( 3 รายงาน )
2.  ส่งตรงเวลา ที่กำหนดไว้ในแต่ละรายงาน
3. ตรวจรายงานถูกต้อง ครบถ้วน ตรงมาตรการฯ
4. ตรวจครบทุกประทานบัตร
5. การส่งรายงานถูกต้องตามขั้นตอนทั้งรายงานที่เป็นเอกสารและรายงานทางอินเตอร์เน็ต 
ประเภทดีเยี่ยม  จำนวน 2 แห่ง  ได้แก่
1.  อบต.สบเตี๊ยะ     อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่
2.  อบต.ตากออก    อ.บ้านตาก   จ.ตาก
ประเภทดีมาก  จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่
1. อบต.นาหนองทุ่ม   อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น
2. อบต.บ้านโตก       อ.เมือง    จ.เพชรบูรณ์
3. เทศบาลตำบลทับกวาง อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี
4. อบต.หน้าพระลาน       อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
5. อบต.คลองเปียะ     อ.จะนะ  จ.สงขลา
ประเภทดี  จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
1. อบต.นิคมพัฒนา    อ.เมือง  จ.ลำปาง
2. อบต.ลำพูน           อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 

Update news:2552-10-06

เอกสารแนบ: ภาพ อปท.ดีเด่น 2551
 
 

Visitor Number
5135774
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]