สรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2552

       สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  35  จังหวัด  อปท. 80  แห่ง


รายละเอียดข่าว

        ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  35  จังหวัด  อปท. 80  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 39  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 122 แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 2 แห่ง   จำนวนประทานบัตร  3  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  70  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน   67   อบต. ได้แก่  


จังหวัดกระบี่                  ได้แก่     อบต.หน้าเขา
                                                   คลองขนาน                                     
จังหวัดกาญจนบุรี           ได้แก่     อบต.เกาะสำโรง
จังหวัดขอนแก่น             ได้แก่     อบต.นาฝาย                                
จังหวัดจันทบุรี               ได้แก่     อบต.ขุนซ่อง  สนามไชย
                                                   ทต.เขาบายศรี
จังหวัดชลบุรี                  ได้แก่    ทต.ห้วยกะปิ
                                                   อบต.บางพระ                         
จังหวัดชุมพร                 ได้แก่     อบต.พะโต๊ะ 
จังหวัดเชียงใหม่            ได้แก่     อบต.สบเตี้ยะ                         
จังหวัดตรัง                    ได้แก่     อบต.โคกสะบ้า ทุ่งค่าย ปากแจ่ม
จังหวัดตาก                     ได้แก่     อบต.หนองบัวเหนือ พระธาตุผาแดง
จังหวัดนครนายก             ได้แก่     อบต.เขาพระ
จังหวัดนครราชสีมา        ได้แก่     อบต.กลางดง
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แก่     อบต.กรุงชิง สี่ขีด
จังหวัดบุรีรัมย์                 ได้แก่     ทต.ถาวร                 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ได้แก่     อบต.หาดขาม อ่างทอง
                                                    ทับใต้                           
จังหวัดปราจีนบุรี            ได้แก่     ทต.สระบัว
จังหวัดพะเยา                 ได้แก่     ทต.ห้วยลาน แม่กา       
จังหวัดพังงา                   ได้แก่    อบต.ตากแดด
จังหวัดพิจิตร                  ได้แก่    อบต.วังงิ้ว เขาเจ็ดลูก
จังหวัดพิษณุโลก             ได้แก่    ทต.บ้านมุง
จังหวัดเพชรบุรี               ได้แก่    อบต.หนองชุมพลเหนือ หนองกระปุก
                                                   ห้วยลึก
จังหวัดเพชรบูรณ์            ได้แก่    อบต.พุทธบาท บ้านโตก ท้ายดง
จังหวัดราชบุรี                 ได้แก่    อบต.หนองกระทุ่ม ท่าเคย
จังหวัดลพบุรี                   ได้แก่    อบต.ซับตะเคียน นาโสม ทต.โคกตูม
                                                   สระโบสถ์
จังหวัดลำปาง                 ได้แก่    ทต.บ้านสา แม่เมาะ อบต.ปงดอน
                                                  หัวเสือ นิคมพัฒนา บ้านเป้า
                                                  บุญนาคพัฒนา พระบาทวังตวง
จังหวัดลำพูน                  ได้แก่    อบต.แม่ตืน
จังหวัดเลย                      ได้แก่    อบต.จอมศรี ท่าลี่
จังหวัดสงขลา                 ได้แก่    อบต.คลองเปียะ เขาพระ คูหาใต้
จังหวัดสระแก้ว               ได้แก่    อบต.ไทยอุดม
จังหวัดสระบุรี                 ได้แก่    อบต.ท่าตูมพุคำจาน ลำพญากลาง
                                                  โคกแย้
จังหวัดสุโขทัย                 ได้แก่   อบต.กลางดง ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุพรรณบุรี            ได้แก่   อบต.จรเข้สามพัน
จังหวัดสุราษร์ธานี            ได้แก่   ทต.ช้างซ้าย เขานิพันธ์
                                                   อบต.ทุ่งเตาใหม่ พรุพี
                                                   ขุนทะเล บ้านส้อง
จังหวัดสุรินทร์                ได้แก่    อบต.นาบัว
จังหวัดอุตรดิตถ์              ได้แก่    อบต.บ่อทอง ผาเลือด ขุนฝาง
จังหวัดอุบลราชธานี         ได้แก่    อบต.โซง    

 

Update news:2552-11-12

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนตุลาคม 2552
 
 

Visitor Number
5207397
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]