สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2552

        สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนตุลาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  22  จังหวัด  อปท. 75  แห่ง

รายละเอียดข่าว
   ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  22  จังหวัด  อปท. 75  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 31  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 137 แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 10  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  19  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  66  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน   19   อบต. ได้แก่  


จังหวัดกระบี่                  ได้แก่     อบต.เขาใหญ่
จังหวัดขอนแก่น             ได้แก่     อบต.นาหนองทุ่ม นาฝาย วังสวาบ
จังหวัดชุมพร                 ได้แก่     อบต.นากระตาม ขุนกระทิง ทุ่งระยะ
จังหวัดตรัง                    ได้แก่     อบต.ทุ่งค่าย ปากแจ่ม
จังหวัดตาก                    ได้แก่     อบต.แม่สอง ตากออก ท่าสายลวด
                                                  วังหมัน                           
จังหวัดนครราชสีมา        ได้แก่    อบต.โป่งตาลอง วังกระทะ วังหมี
                                                  ทต.ท่าเยี่ยม                           
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แก่    อบต.กรุงชิง สี่ขีด ไม้เรียง ควนทอง 
                                                   ทต.ท้องเนียน ทม.ทุ่งสง 
จังหวัดนครสวรรค์          ได้แก่     อบต.ปางสวรรค์ สุขสำราญ เขากะลา
                                                    นิคมเขาบ่อแก้ว ทุ่งทอง              
จังหวัดบุรีรัมย์                ได้แก่     อบต.เจริญสุข อิสาณ       
จังหวัดพิษณุโลก              ได้แก่     ทต.บ้านมุง       
จังหวัดเพชรบูรณ์            ได้แก่     อบต.พุทธบาท บ้านโตก ท้ายดง
จังหวัดราชบุรี                 ได้แก่     อบต.บ้านบึง จอมบึง ปากช่อง รางบัว  
                                                   ดอนแร่ หินกอง ตะนาวศรี 
จังหวัดลพบุรี                  ได้แก่     อบต.ซับตะเคียน นาโสม  
                                                   ทต.โคกตูม สระโบสถ์ 
จังหวัดลำปาง                  ได้แก่    อบต.เมืองมาย บ้านเป้า สิริราช 
                                                   พระบาทวังตวง
จังหวัดลำพูน                   ได้แก่    อบต.ดงดำ นาทราย แม่ตืน
จังหวัดศรีสะเกษ              ได้แก่    อบต.พราน
จังหวัดสงขลา                  ได้แก่    อบต.ท่าหมอไทร คูหาใต้
จังหวัดสตูล                      ได้แก่    อบต.ทุ่งนุ้ย
จังหวัดสระบุรี                  ได้แก่    ทต.ทับกวาง หน้าพระลาน
                                                    อบต.แก่งคอย ท่าตูม หินซ้อน เขาวง
                                                    พุคำจาน มิตรภาพ ลำพญากลาง
                                                    เจริญธรรม โคกแย้
จังหวัดสุโขทัย                  ได้แก่    อบต.ลานหอย                        
จังหวัดสุราษฎร์ธานี           ได้แก่    อบต.ดอนสัก ทุ่งเตาใหม่ ลำพูน
จังหวัดอุบลราชธานี           ได้แก่    อบต.นาแวง โคกสะอาด บุเปือย

 

 

Update news:2552-12-02

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
 
 

Visitor Number
5207223
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]