สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2552

         สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  8  จังหวัด  อปท. 9  แห่ง

รายละเอียดข่าว

         ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2552  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  8  จังหวัด  อปท. 9  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 7  แห่ง   จำนวนประทานบัตร 14 แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท. 2  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  3  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  5  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน   4   อบต. ได้แก่  

จังหวัดชุมพร                  ได้แก่     อบต.พะโต๊ะ
จังหวัดนครนายก             ได้แก่     อบต.เขาพระ
จังหวัดนครราชสีมา         ได้แก่     อบต.คลองม่วง ทต.สีมามงคล
จังหวัดบุรีรัมย์                 ได้แก่     อบต.เสม็ด
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    ได้แก่     อบต.หาดขาม
จังหวัดปราจีนบุรี             ได้แก่     อบต.โคกไม้ลาย
จังหวัดพิจิตร                   ได้แก่     อบต.เขาเจ็ดลูก
จังหวัดสงขลา                  ได้แก่     อบต.เขาพระ

 

Update news:2553-01-07

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2552
 
 

Visitor Number
5623883
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]