เรื่อง "การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน จังหวัดอุบลราชธานี"

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี


รายละเอียดข่าว

         เมื่อวันที่  21  ตุลาคม  2552  ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอนของ กพร. เสริมสร้างความรู้ให้ทุกภาคส่วนและสร้างแนวคิดในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการประกอบการเหมืองแร่และโรงงานอุตสาหกรรมร่วมกัน  โดยมีการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ประกอบการเหมืองแร่และผู้ประกอบการโรงโม่บดหรือย่อยหิน  เป็นการประชุมครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องประชุมโรงเรียนน้ำยืน  ตำบลสีวิเชียร  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม  มีสาระการประชุม
        1. ชี้แจงโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยโครงการป้องกันผลกระทบด้านมลพิษของสถานประกอบการ  ได้แก่  โรงโม่หิน  ลานมัน  ลานรับซื้อยางพาราและโครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  โดยให้ อบต. พิจารณาชักชวนผู้นำชุมนุม  ชาวบ้านและสมาชิก อบต. ที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ
        2. ดำเนินการส่งเรื่องยกคำของอาชญาบัตรพิเศษที่ 1-2/2545 ของบริษัท  เอส.เอ.พี.เหมืองแร่  จำกัดที่ ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี  เนื่องจากผู้ขอมิได้ดำเนินการใดๆ ต่อหลังจากยื่นคำขอฯ
        3. การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ประจำไตรมาส ที่ 4/2552  มีอบต. ที่ได้  ได้แก่ อบต.โซงและ อบต.ตาเกา ได้เงิน อบต. ละ136,019.52บาท  อบต.สีวิเชียรได้เงิน115,539.48บาท และอบต.บุเปือยได้เงิน35,065.44บาท  สำหรับ อบจ.อุบลราชธานีได้เงินมากถึง423,378.36บาท
        4. หลักความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR (Corporate Social Responsibility) กระทรวงอุตสาหกรรม ได้นำหลักการดังกล่าวมาจัดทำโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม  ดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบการ  เข้าร่วม 5 ราย  เป็นสถานประกอบการด้านโรงงาน 4 ราย และด้านเหมืองแร่ 1 ราย  โดยด้านเหมืองแร่ได้คัดเลือกโรงโม่หิน บ.กิตติวดีศิลาพาณิชย์  จำกัดเข้าร่วม
        5. การพิจารณานำเสนอโครงการที่เป็นกิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้าน  ชุมชน  วัด หรือโรงเรียน  เช่น
การใช้พื้นที่ประทานบัตรที่สิ้นอายุของบริษัท  ศิลาน้ำยืน  จำกัด ซึ่งอยู่ในเขตป่าไม้มีน้ำท่วมขังและอยู่ในที่สูงหากมีการนำน้ำไปใช้ในการปลูกพืชไร่ นา ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับชาวบ้านบริเวณใกล้เคียง  โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า อบต.โซง ควรทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอใช้ประโยชน์จากบ่อเหมืองดังกล่าว  และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจะเป็นผู้ประสานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติฯ เพื่อขอใช้ประโยชน์ต่อไปและขอให้ อบต. ใกล้เคียงร่วมทำโครงการดังกล่าว  สำหรับงบประมาณที่จะดำเนินการนั้นสามารถของบได้จาก อบจ.อุบลฯ   เนื่องจากมีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้เป็นจำนวนมาก  ควรนำมาใช้ในการดูแลพื้นที่ผ่านการทำเหมืองแร่
        6. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสนับสนุนให้มีการมอบรางวัลหรือทุนการศึกษาหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ประกอบการ อบต. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
        7. ขอความร่วมมือ อบต. ช่วยส่งรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร. ให้ครบถ้วนตรงตาม
กำหนดเวลาด้วย  เพื่อจะได้รับรางวัล อปท. ดีเด่น  นอกจากนี้ได้แจ้งให้   อบต. ทราบว่า  กพร. ได้เปลี่ยน ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว
        8. ประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนั้นสำหรับ อบต.บุเปือยไม่มี  แต่สำหรับ อบต.โซง  ต้องการให้ผู้ประกอบการที่ใช้ถนนสายบ้านตาโมซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด

 ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม
        สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม
       กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
  ธันวาคม  2552

 

Update news:2553-01-07

 
 

Visitor Number
5569243
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]