สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม 2553

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2553  มี อปท.รายงานมา จำนวน 35 จังหวัด  อปท. 88 แห่ง                                                


รายละเอียดข่าว

     ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของอปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2553  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  35  จังหวัด  อปท. 88 แห่ง  ประกอบด้วย
           1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 71  แห่ง   จำนวน ประทานบัตร 278  แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 41 แห่ง  จำนวนประทานบัตร  123  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  จำนวน อปท.  62  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน  53  อบต. ได้แก่  

จังหวัดกระบี่      ได้แก่  อบต.หน้าเขา คลองขนาน
จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่  อบต.เกาะสำโรง วังไผ่
จังหวัดขอนแก่น  ได้แก่  อบต.นาหนองทุ่ม นาฝาย 
จังหวัดจันทบุรี    ได้แก่  อบต.เขาบายศรี สนามไชย ช้างข้าม
จังหวัดชลบุรี      ได้แก่  อบต.หนองข้างคอก  บางพระ     ทต.ห้วยกะปิ
จังหวัดชุมพร      ได้แก่  ทต.ขุนกระทิง
จังหวัดเชียงใหม่   ได้แก่  อบต.สบเตี๊ยะ
จังหวัดตรัง        ได้แก่   อบต.โคกสะบ้า
จังหวัดตราด       ได้แก่   อบต.บ่อพลอย
จังหวัดตาก        ได้แก่   อบต.ตากออก  วังประจบ     หนองบัวเหนือ  ไม้งาม  ท่าสายลวด  พระธาตุผาแดง
จังหวัดนครนายก   ได้แก่   อบต.เขาพระ
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่   อบต.คลองม่วง โป่งตาลอง    ทต.สีมามงคล ท่าเยี่ยม
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อบต.นบพิตำ  สี่ขีด 
จังหวัดนครสวรรค์   ได้แก่   อบต.เขากะลา
จังหวัดบุรีรัมย์       ได้แก่   อบต.เจริญสุข  ทต.ถาวร
จังหวัดปราจีนบุรี     ได้แก่   ทต.สระบัว
จังหวัดพังงา          ได้แก่   อบต.ตากแดด  บางเตย
จังหวัดพัทลุง         ได้แก่   อบต.พนมวังก์
จังหวัดพิจิตร          ได้แก่   อบต.เขาเจ็ดลูก
จังหวัดเพชรบุรี        ได้แก่   ทม.ชะอำ อบต.หนองกะปุ   เขากระปุก  ห้วยลึก
จังหวัดเพชรบูรณ์      ได้แก่   อบต.ซับสมอทอด  ท้ายดง
จังหวัดแพร่            ได้แก่   อบต.น้ำเลา
จังหวัดระนอง          ได้แก่   อบต.หาดส้มแป้น
จังหวัดราชบุรี          ได้แก่   อบต.บ้านบึง  หนองพันจันทร์  จอมบึง  รางบัว  เขาขลุง  หนองกระทุ่ม  ดอนแร่  ท่าเคย 
จังหวัดลพบุรี           ได้แก่   ทต.สระโบสถ์ 
จังหวัดลำปาง           ได้แก่   ทต.บ้านสา  แม่ทะ  แม่เมาะ  อบต.นิคมพัฒนา  หัวเสือ  นาสัก 
จังหวัดเลย              ได้แก่   อบต.บุฮม  ท่าลี่  ผานกเค้า  ผาน้อย  เอราวัณ
จังหวัดสงขลา           ได้แก่   อบต.คลองเปียะ  เขาพระ
จังหวัดสตูล              ได้แก่   อบต.ทุ่งนุ้ย
จังหวัดสระบุรี            ได้แก่   อบต.บ้านป่า  ท่าตูม        พุคำจาน  วังม่วง  ทต.หน้าพระลาน
จังหวัดสุโขทัย           ได้แก่   อบต.กลางดง  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุพรรณบุรี        ได้แก่   อบต.จรเข้สามพัน 
จังวัดสุราษฎร์ธานี        ได้แก่  อบต.พลายวาส  พรุพี  ลำพูน  ทต.บ้านส้อง
จังหวัดอุตรดิตถ์          ได้แก่   อบต.ผาเลือด  ขุนฝาง
จังหวัดอุบลราชธานี      ได้แก่   อบต.นาแวง  บุเปือย  โซง

 

 

Update news:2553-02-04

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2553
 
 

Visitor Number
5569786
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]