สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  มี อปท.รายงานมา จำนวน   20 จังหวัด  อปท. 42  แห่ง           

รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของอปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2553  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  20  จังหวัด  อปท. 42  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 17  แห่ง จำนวน ประทานบัตร 101  แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 35 แห่ง  จำนวนประทานบัตร  231  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  จำนวน อปท.  33  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน  18  อบต. ได้แก่  

จังหวัดชุมพร      ได้แก่  ทต.ขุนกระทิง
จังหวัดเชียงใหม่   ได้แก่  อบต.บ่อแก้ว
จังหวัดตาก        ได้แก่   อบต.ป่ามะม่วง
จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่  อบต.โป่งตาลอง    
                             ทต.สีมามงคล วังไทร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อบต.ถ้ำพรรณรา
จังหวัดนครสวรรค์   ได้แก่   อบต.สุขสำราญ
จังหวัดบุรีรัมย์       ได้แก่   อบต.เสม็ด
จังหวัดแพร่          ได้แก่   อบต.น้ำเลา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้แก่  อบต.เมืองแปง
จังหวัดลพบุรี        ได้แก่  อบต.นาโสม ซับตะเคียน 
                              อบต.ลำนารายณ์ มหาโพธิ
                              ทต.โคกตูม
จังหวัดลำปาง       ได้แก่   ทต.แม่เมาะ  
                              อบต.นิคมพัฒนา  หัวเสือ  
จังหวัดลำพูน        ได้แก่  อบต.ทาขุมเงิน แม่ตืน 
                              อบต.นาทราย
จังหวัดเลย          ได้แก่   อบต.จอมศรี
จังหวัดสระแก้ว      ได้แก่  อบต.ไทยอุดม
จังหวัดสระบุรี        ได้แก่  อบต.ท่าตูม พุคำจาน หนองบัว 
                              อบต.วังม่วง หินซ้อน พุกร่าง 
                              อบต.โคกแย้ มิตรภาพ
                              ทต.หน้าพระลาน ทับกวาง
จังหวัดสุโขทัย       ได้แก่   อบต.กลางดง  ทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุพรรณบุรี    ได้แก่   อบต.จรเข้สามพัน 
                               อบต.พลับพลาไชย
จังวัดสุราษฎร์ธานี   ได้แก่   อบต.พรุพี
จังหวัดอุตรดิตถ์     ได้แก่   อบต.บ่อทอง
จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แก่  อบต.โคกสะอาด

 
        

 

Update news:2553-02-26

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
 
 

Visitor Number
5623842
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]