การติดตามให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.

   ในระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค. 53 ทาง กพร. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำรับทราบปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะ


รายละเอียดข่าว
ในระหว่างวันที่ 9-10 มี.ค. 53 ทาง กพร. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำรับทราบปัญหาและอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจำนวน 4 แห่ง  ได้แก่ อบต.จรเข้สามพัน อบต.หนองโอ่ง อบต.พลับพลาไชย อบต.หนองมะค่าโมง จากการไปติดตามและให้คำแนะนำในพื้นที่พบว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเนื่องจากย้ายมาจากพื้นที่อื่นที่ไม่มีประทานบัตรเหมืองแร่ ทำให้ไม่เข้าใจภารกิจฯ ซึ่งอปท.ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม คือ อบต.หนองมะค่าโมง นอกจากนี้ได้แนะนำทั้งหมดให้ส่งรายงานฯทางอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็วและประหยัด โดยให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบว่าได้รายงานเรื่องอะไรทางอินเตอร์เน็ตด้วย
ขอขอบคุณทุก อปท. ที่ให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี
 

Update news:2553-03-19

 
 

Visitor Number
5627739
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]