การติดตามให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.

   ในระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 52 ทาง กพร. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะ

รายละเอียดข่าว
   ในระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 52 ทาง กพร. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำและรับทราบปัญหาอุปสรรครวมทั้งข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน 15 แห่ง ได้แก่  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อบต.ดอนแร่ อบต.หินกอง อบต.เกาะพลับพลา อบต.ตะนาวศรี อบต.ท่าเคย อบต.รางบัว อบต.จอมบึง อบต.หนองพันจันทร์ อบต.ปากช่อง อบต.เขาชะงุ้ม อบต.เขาขลุง อบต.อ่างหิน อบต.หนองกระทุ่ม อบต.บ้านบึง
จากการไปติดตามและให้คำแนะนำในพื้นที่พบว่ายังคงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเนื่องจากย้ายมาจากพื้นที่อื่นที่ไม่มีประทานบัตรเหมืองแร่ ทำให้ไม่เข้าใจภารกิจฯ ซึ่งอบต.ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม ได้แก่  เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อบต.หนองกระทุ่ม อบต.บ้านบึง อบต.ตะนาวศรี อบต.เขาขลุง อบต.เขาชะงุ้ม นอกจากนี้ยังพบว่ามี อปท. หลายแห่งที่ไม่เคยส่งรายงานฯ ได้แก่ อบต.ดอนแร่ อบต.บ้านบึง อบต.ท่าเคย อบต.ตะนาวศรี อบต.รางบัว อบต.จอมบึง อบต.ปากช่อง อบต.หินกอง อบต.เกาะพลับพลา ซึ่งได้แนะนำทั้งหมดให้ส่งรายงานฯทางอินเตอร์เน็ต โดยให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบว่าได้รายงานเรื่องอะไรทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ขอขอบคุณทุก อปท. ที่ให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

Update news:2553-03-22

 
 

Visitor Number
5207240
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]