การติดตามให้คำแนะนำรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะตามภารกิจที่ถ่ายโอนของ กพร.

  ในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 52 ทางกพร.และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

รายละเอียดข่าว
   ในระหว่างวันที่ 23-25 พ.ย. 52 ได้ส่งเจ้าหน้าที่จาก กพร. และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปเยี่ยมเยือนให้คำแนะนำ รับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ เทศบาลตำบลสีมามงคล เทศบาลตำบลหมูสี เทศบาลตำบลวังไทร เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เทศบาลตำบลหนองหัวแรต อบต.วังหมี อบต.หนองน้ำแดง อบต.คลองม่วง อบต.วังกระทะ อบต.โป่งตาลอง อบต.ทุ่งอรุณ อบต.สัมฤทธิ์  อบต.ธารปราสาท อบต.คลองไผ่ อบต.หนองน้ำใสจากการไปติดตามและให้คำแนะนำในพื้นที่พบว่ายังคงมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมเนื่องจากย้ายมาจากพื้นที่อื่นที่ไม่มีประทานบัตรเหมืองแร่ ทำให้ไม่เข้าใจภารกิจฯ ซึ่งอปท.ที่ไม่เคยเข้ารับการอบรม ได้แก่ เทศบาลตำบลหมูสี  เทศบาลตำบลวังไทร อบต.หนองน้ำใส อบต.วังกระทะ อบต.โป่งตาลอง นอกจากนี้ยังพบว่ามี อปท. หลายแห่งที่ไม่เคยส่งรายงานฯเพราะเหมืองหยุดดำเนินการ ได้แก่ อบต.วังกะทะ อบต.โป่งตาลอง อบต.วังหมี อบต.คลองไผ่ อบต.หนองน้ำใส  และไม่ส่งรายงานเพราะบุคลากรไม่เพียงพอ ได้แก่เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อบต.ธารปราสาท ซึ่งได้แนะนำทั้งหมดให้ส่งรายงานฯทางอินเตอร์เน็ต โดยให้มีหนังสือแจ้งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบว่าได้รายงานเรื่องอะไรทางอินเตอร์เน็ตด้วยแล้ว ขอขอบคุณทุก อปท. ที่ให้การต้อนรับและร่วมมือเป็นอย่างดี 
 

Update news:2553-03-24

 
 

Visitor Number
5289983
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]