สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2553

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2553  มี อปท.รายงานมา จำนวน  3 จังหวัด  อปท. 8  แห่ง           

รายละเอียดข่าว

ขอสรุปรายงานการปฏิบัติงานของอปท.ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2553  มี อปท. รายงานมา  จำนวน  3  จังหวัด  อปท. 8  แห่ง  ประกอบด้วย
           1.  รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท. 4  แห่ง จำนวน ประทานบัตร 15  แปลง
           2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 5 แห่ง  จำนวนประทานบัตร  22  แปลง
           3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่  จำนวน อปท.  7  แห่ง
           4.  รายงานทาง Internet  จำนวน  0  อบต. ได้แก่  

จังหวัดตาก                      ได้แก่  อบต.ท่าสายลวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ได้แก่  อบต.ไม้เรียง กรุงชิง     
                                                 ควนทอง ทม.ทุ่งสง
จังหวัดนครสวรรค์          ได้แก่  อบต.ปางสวรรค์ เขากะลา
                                                ทุ่งทอง

 

Update news:2553-03-30

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2553
 
 

Visitor Number
5331176
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]