สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2553

  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2553 มี อปท. รายงานมา   จำนวน 19 จังหวัด  อปท. 32 แห่ง

รายละเอียดข่าว

  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม  2553  มี อปท. รายงานมา จำนวน  19 จังหวัด  อปท. 32 แห่ง  ประกอบด้วย

 1.    รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   จำนวน อปท.  28   แห่ง   จำนวนประทานบัตร  107  แปลง
 2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 0 แห่ง จำนวนประทานบัตร 0  แปลง
 3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 12  แห่ง
 4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน  18  อบต.

 

Update news:2553-06-02

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนพฤษภาคม 2553
 
 

Visitor Number
5328630
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]