พิธีมอบรางวัล อปท.ดีเด่นประจำปี 2552

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนในระดับดีเด่น ดีมาก และดี  ประจำปี พ.ศ2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์


รายละเอียดข่าว

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการสัมมนาในเรื่อง  “ การบริหารเครือข่ายเพื่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ”  เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องกรุงธนบอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และผู้เกี่ยวข้องรวม 172 ราย ในการสัมมนาฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในระดับดีเด่น ดีมากและดี  ประจำปี พ.ศ.2552 จำนวน 24 แห่ง จาก 21 จังหวัด

 

Update news:2553-06-24

เอกสารแนบ: รายชื่อ อปท ดีเด่น 52
 
 

Visitor Number
5331337
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]