เชิญอปท.และผู้ประกอบการเหมืองแร่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการเหมืองแร่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่11-12กันยายน2549นี้ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดข่าว
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และมหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้ประกอบการเหมืองแร่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่3  ในวันที่11-12กันยายน2549นี้ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา หรือแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอน โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องเหมืองแร่ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ การปฏิบัติงานเชิงบูรณาการด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ การรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. แร่ พ.ศ. 2510 สำหรับเทศบาลตำบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี  ปลัดเทศบาล  หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่ ประธานองค์การบริหารส่วนตำบล  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และหัวหน้าส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดรายละอียดกำหนดการดังแนบ สนใจติดต่อศูนย์ประสานงานโครงการฯ โทรศัพท์ 0-2441-9334  โทรสาร 0-2441-9335หรือกลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร02-2023741 02-3543511
 

Update news:2549-08-24

เอกสารแนบ: ฝึกอบรม ครั้งที่ 4\กำหนดการ การประชุมเชิงปฏิบัติการใหญ่ ปี 49.doc
 
 

Visitor Number
5135693
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]