สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 37 จังหวัด  อปท. 83 แห่ง 

รายละเอียดข่าว
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 37 จังหวัด  อปท. 83 แห่ง ประกอบด้วย                                     

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 25 แห่ง จำนวนประทานบัตร 150 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 64 แห่ง จำนวนประทานบัตร 223 แปลง                                                          3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 60 แห่ง จำนวนประทานบัตร 240 แปลง                                                                        4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 56 อบต.

 

Update news:2554-03-08

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2554(แก้ไข)
 
 

Visitor Number
5207339
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]