สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2554 ของ อปท. และเครือข่ายภาคประชาชน

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 4 จังหวัด  อปท. 8 แห่ง   

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 4 จังหวัด อปท. 8 แห่ง ประกอบด้วย                                                                            1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 2 แห่ง จำนวนประทานบัตร 4 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 6 แห่ง จำนวนประทานบัตร 25แปลง                                                                                                                    3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 8 แห่ง จำนวนประทานบัตร 30 แปลง                                                                                                                   4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 0 อบต.

     สำหรับรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ในเดือนมีนาคม 2554 มีรายงานมาจำนวน 4 จังหวัด จาก 26 เครือข่าย ใน 24 ตำบล

 

Update news:2554-03-31

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมีนาคม 2554
 
 

Visitor Number
5207410
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]