การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2554 จังหวัดสระบุรี และลพบุรี

     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2554 ที่จังหวัดสระบุรี และลพบุรี

รายละเอียดข่าว
     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  16 มีนาคม 2554 ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 25 คน เเละสามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดสระบุรีจำนวนทั้งสิ้น 8 เครือข่าย เเละ ณ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน เเละสามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดลพบุรีจำนวนทั้งสิ้น 4 เครือข่าย
 

Update news:2554-04-28

เอกสารแนบ: สระบุรี ลพบุรี
 
 

Visitor Number
5207236
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]