การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2554 จังหวัดนครราชสีมา

     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2554 ที่จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดข่าว
     การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  25 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมสีมาธานี  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน เเละสามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวนทั้งสิ้น 13 เครือข่าย
 

Update news:2554-04-28

เอกสารแนบ: โคราช
 
 

Visitor Number
5207304
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]