สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2554

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 6 จังหวัด  อปท. 8 แห่ง   

รายละเอียดข่าว
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 6 จังหวัด อปท. 8 แห่ง ประกอบด้วย                                                                           1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 5 แห่ง จำนวนประทานบัตร 40 แปลง
 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 0 แห่ง จำนวนประทานบัตร 0แปลง                                                                                                                    3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 8 แห่ง จำนวนประทานบัตร 55 แปลง                                                                                                                   4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 6 อบต.
 

Update news:2554-05-10

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนเมษายน 2554
 
 

Visitor Number
5569849
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]