สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2554

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2554  มี อปท. รายงานมาจำนวน 34 จังหวัด  อปท. 82 แห่ง   

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 34 จังหวัด อปท. 82 แห่ง ประกอบด้วย                                       1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 66 แห่ง จำนวนประทานบัตร 203 แปลง
2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 17 แห่ง จำนวนประทานบัตร 63แปลง                                                                                                                    3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 73 แห่ง จำนวนประทานบัตร 243 แปลง                                                                                                                   4.  รายงานทาง  Internet  จำนวน 57 อบต.

 

Update news:2554-06-06

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนพฤษภาคม 2554
 
 

Visitor Number
5622138
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]