สรุปรายงานประจำเดือนกรกฏาคม 2554

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 11 จังหวัด อปท. 12 แห่ง

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 11จังหวัด อปท. 12 แห่ง ประกอบด้วย                                        1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 3 แห่ง จำนวนประทานบัตร 45 แปลง                      2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 1 แห่ง จำนวนประทานบัตร 1แปลง                                    3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 10 แห่ง จำนวนประทานบัตร 28 แปลง

 

Update news:2554-09-26

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนกรกฎาคม 2554
 
 

Visitor Number
5623238
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]