สรุปรายงานประจำเดือนสิงหาคม 2554

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 37 จังหวัด อปท. 87 แห่ง

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนสิงหาคม 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 37 จังหวัด อปท. 87 แห่ง ประกอบด้วย 1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 7 แห่ง จำนวนประทานบัตร 12 แปลง 2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 2 แห่ง จำนวนประทานบัตร 2แปลง 3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 87 แห่ง จำนวนประทานบัตร 407 แปลง 4. รายงานทาง Internet จำนวน 1 อบต.
 

Update news:2554-09-26

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนสิงหาคม 2554
 
 

Visitor Number
5623263
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]