สรุปรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2554

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 82 เเห่ง 37 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤศจิกายน 2554 มี อปท. รายงานมาจำนวน 82 เเห่ง 37 จังหวัด  ประกอบด้วย                                                             1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 13 แห่ง จำนวนประทานบัตร 63 แปลง          2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 5 แห่ง จำนวนประทานบัตร 8 แปลง                                3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 78 แห่ง จำนวนประทานบัตร 235 แปลง
 

Update news:2554-12-02

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนพฤศจิกายน 2554
 
 

Visitor Number
5207349
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]