สรุปรายงานการปฏิบัติงานของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ในเดือนมกราคม 2555 มีรายงานมาทั้งสิ้น 8 เครือข่าย จาก 8 ตำบล ใน 8 จังหวัด


รายละเอียดข่าว
รายละเอียดดังตารางที่แนบ
 

Update news:2555-02-07

เอกสารแนบ: ตารางสรุปการส่งรายงานของเครือข่ายภาคประชาชน
 
 

Visitor Number
5207369
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]