สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2555

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  70 เเห่ง 30 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  70 เเห่ง 30 จังหวัด ประกอบด้วย                            1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 31 แห่ง จำนวนประทานบัตร 148 เเปลง                                                2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 34 แห่ง จำนวนประทานบัตร 87 เเปลง                           3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 41 แห่ง จำนวนประทานบัตร 131 แปลง

 

Update news:2555-05-03

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนเมษายน 2555
 
 

Visitor Number
5207400
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]