สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2555

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  61 เเห่ง 32 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  61 เเห่ง 32 จังหวัด ประกอบด้วย                                                   1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 42 แห่ง จำนวนประทานบัตร 153 เเปลง                                                2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 7 แห่ง จำนวนประทานบัตร 19 เเปลง                              3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 35 แห่ง จำนวนประทานบัตร 179 แปลง
 

Update news:2555-06-06

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนพฤษภาคม 2555
 
 

Visitor Number
5207228
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]