การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดราชบุรี

   การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดข่าว
 การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2555  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีประชาชนเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 35 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดราชบุรี จำนวน 9 เครือข่าย
 

Update news:2555-06-12

เอกสารแนบ: ราชบุรี
 
 

Visitor Number
5207364
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]