การสร้างความสัมพันธ์ ผู้ประกอบการ ภาคราชการและหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดอุบลราชธานี

ฝ.พร.อุบลราชธานีได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่าย  ได้แก่ อบต. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ ฝ.พร.  โดยได้จัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้จัดเป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียดข่าว

ตามที่ได้เคยแจ้งข่าวให้ทราบว่า  ฝ.พร.อุบลราชธานีได้จัดให้มีการประชุม 3 ฝ่าย  ได้แก่ อบต. ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และ ฝ.พร.  โดยได้จัดดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547  จนถึงปัจจุบัน  ซึ่งได้จัดเป็นครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 ที่ น้ำยืนรีสอร์ท  อำเภอน้ำยืน  จังหวัดอุบลราชธานี  ในครั้งนี้ได้มีการประสานกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี  มาให้ความรู้ด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน และสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 4  จังหวัดอุดรธานี   ให้ความรู้และคำแนะนำในการทำเหมืองหินและ            โรงโม่หินอย่างถูกต้อง   เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของสถานประกอบการ  นอกจากนี้ในการประชุมมีการหารือถึงปัญหาผลกระทบฝุ่นละอองจากโรงโม่หิน  ของอบต. สีวิเชียร   ฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่ของ อบต.บุเปือย   ซึ่งผู้ประกอบการได้รับทราบปัญหาและรับจะดำเนินการแก้ไขต่อไป    การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเป็นแนวทางในการประสานความร่วมมือร่วมกันรับทราบและแก้ไขปัญหา   หากอบต.ใดต้องการขอความร่วมมือหรือหาแนวทางดำเนินการ   สามารถขอความร่วมมือมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  สำนักบริหารสิ่งแวดล้อม                         กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร 02-2023741 หรือ02-3543511

 

Update news:2549-10-19

 
 

Visitor Number
5328787
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]