การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดสงขลา เเละสตูล

    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดสงขลา เเละสตูล 

รายละเอียดข่าว
    การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2555  ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประชาชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 31 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา จำนวน 8 เครือข่าย เเละ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง  จังหวัดพัทลุง มีประชาชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 9 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดสงขลา จำนวน 2 เครือข่าย 
 

Update news:2555-06-13

 
 

Visitor Number
5207284
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]