การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” ปี 2555 จังหวัดตรัง เเละพัทลุง

      การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2555 ที่จังหวัดตรัง เเละพัทลุง 

รายละเอียดข่าว
            การฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่  22 พฤษภาคม 2555  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีประชาชนเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 11 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดตรัง จำนวน 4 เครือข่าย  และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์  อำเภอควนขนุน   จังหวัดพัทลุง  ประชาชนเข้าร่วมอบรม ทั้งสิ้นจำนวน 6 คน สามารถจัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในเขตจังหวัดตรัง จำนวน 1 เครือข่าย
 

Update news:2555-06-13

 
 

Visitor Number
5207357
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]