การแก้ไขปัญหาที่ได้รับจากรายงานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนแก่ อปท.

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชุนที่มีการการทำเหมือง  และรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่  ของบริษัท  เหมืองเกลือ จำกัด ประทานบัตรที่ 15544/13547

รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการตรวจสอบและรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชุนที่มีการการทำเหมือง  และรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการทำเหมืองแร่  ของบริษัท  เหมืองเกลือ จำกัด ประทานบัตรที่ 15544/13547  ซึ่งประทานบัตรได้สิ้นอายุตั้งแต่ 5  มกราคม 2547 และปัจจุบันยังไม่ได้รับการต่ออายุประทานบัตร  องค์การบริหารส่วนตำบลโตนดรายงานว่ามีการลักลอบดำเนินการก่อน          การอนุญาต    นอกจากนั้นบริเวณคำขอประทานบัตรที่ 1/2547ที่บริษัทฯได้ยื่นคำขออนุญาตไว้  และจากการทำประชาคมตำบลโตนด  มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ให้ดำเนินการทำเหมืองแร่ นั้น  มีการดำเนินการด้วยเช่นกัน

 เมื่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบปัญหาดังกล่าว  จึงได้ดำเนินการตรวจสอบร่วมกับ อบต.โตนด  โดยเข้าตรวจสอบพื้นที่ประทานบัตรดังกล่าว  เมื่อวันที่ 29  กันยายน  2549                      ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า
 (1)  ในพื้นที่คำขอต่ออายุประทานบัตรไม่พบการดำเนินการแต่อย่างใด  แต่เพื่อแก้ไขปัญหา   ข้อสงสัยในเรื่องการนำน้ำเกลือขึ้นมาดำเนินการตากเกลือในพื้นที่ประทานบัตร  บริษัทฯ ยินดีจะรื้อถอนบ่อน้ำเกลือ จำนวน 1  บ่อ ที่มีอยู่ในพื้นที่ประทานบัตร และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเมื่อได้ดำเนินการแล้วเสร็จ
 (2)  ส่วนพื้นที่คำขอประทานบัตร  บริษัทฯ จะยังไม่เข้าไปดำเนินการใด ๆ  ในพื้นที่ดังกล่าว  เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียน   หากเกิดปัญหาข้อร้องเรียนใด ๆ ขึ้น  บริษัทฯ ยินดีจะปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

 

Update news:2549-10-19

 
 

Visitor Number
5207393
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]