สรุปรายงานประจำเดือนมิถุนายน 2555

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  36 เเห่ง 17 จังหวัด 

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมิถุนายน 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  36 เเห่ง 17 จังหวัด ประกอบด้วย                                                      1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 27 แห่ง จำนวนประทานบัตร 152 เเปลง                                                                      2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 5 แห่ง จำนวนประทานบัตร 6 เเปลง                                3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 26 แห่ง จำนวนประทานบัตร 138 แปลง

 

Update news:2555-07-05

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมิถุนายน 2555
 
 

Visitor Number
5570566
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]