รายชื่ออปท.ส่งรายงานในเดือนตุลาคม 2549

จากการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2546 - ตุลาคม  2549  มีอปท.รายงานมาทั้งสิ้น  53  จังหวัด  จาก 58  จังหวัด   จำนวน อปท.  287  แห่ง  จาก อปท. ที่มีประทานบัตรตั้งอยู่  จำนวน  451  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  63.64  สามารถดูแลประทานบัตรได้  จำนวน  839  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,467  แปลง    คิดเป็นร้อยละ 57.19 


รายละเอียดข่าว

จากการปฏิบัติงานของ  อปท . ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2546 - ตุลาคม  2549  มีอปท.รายงานมาทั้งสิ้น  53  จังหวัด จาก 58  จังหวัด   จำนวน อปท.  287  แห่ง  จาก อปท. ที่มีประทานบัตรตั้งอยู่  จำนวน  451  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  63.64  สามารถดูแลประทานบัตรได้  จำนวน  839  แปลง  จากจำนวนประทานบัตรทั้งหมด  1,467  แปลง    คิดเป็นร้อยละ 57.19  รายละเอียดดังตารางที่แนบ 1

  สำหรับในเดือนตุลาคม 2549 นี้   มี อปท.รายงานมาทั้งสิ้น 19 จังหวัด อปท.  42 แห่ง  ประกอบด้วย
  1.     รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จำนวน อปท.   14  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  66   แปลง
  2.  รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร    จำนวน อปท.  1  แห่ง   จำนวนประทานบัตร  1  แปลง
  3.  รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่   จำนวน อปท.  31  แห่ง

มีอปท.ที่ส่งรายงานดังนี้

จ.กระบี่   อบต.หน้าเขา  อบต.ทับปริก  อบต.คลองขนาน
 
จ.กำแพงเพชร  อบต.พรานกระต่าย

จ.กาญจนบุรี  อบต.หนองตากยา  อบต.พังตรุ  อบต.กลอนโด  อบต.ไล่โว่

จ.จันทบุรี   อบต.ทับไทร

จ.ชุมพร   อบต.ด่านสวี   อบต.ท่าแซะ

จ.เชียงราย  อบต.สันสลี

จ.เชียงใหม่  อบต.ศรีดงเย็น   อบต.สบเตี๊ยะ

จ.ตาก   อบต.ท่าสายลวด   อบต.ไม้งาม

จ.นครราชสีมา  อบต.กลางดง

จ.นครสวรรค์  เทศบาลเมืองตาคลี อบต.ปางสวรรค์

จ.นครสวรรค์  อบต.เขากะลา   อบต.หนองโพ

จ.ประจวบคีรีขันธ์  อบต.ทับใต้

จ.เพชรบูรณ์  อบต.นายม   อบต.กันจุ   อบต.บ้านโตก

จ.ลำปาง   อบต.สันดอนแก้ว

จ.สงขลา   อบต.คูหาใต้  อบต.คลองเปียะ

จ.สุราษฎร์ธานี  อบต.ท่าอุแท

จ.สระบุรี         เทศบาลต.ทับกวาง อบต.ท่าตูม   อบต.หน้าพระลาน   อบต.มิตรภาพ   อบต.ลำพญากลาง   อบต.เจริญธรรม   อบต.เขาวง   อบต.พุคำจาน 

จ.หนองบัวลำภู  อบต.เทพคีรี

จ.อุบลราชธานี  อบต.โซง   อบต.สีวิเชียร  อบต.บุเปือย

จ.อุตรดิตถ์  อบต.บ่อทอง

 

Update news:2549-11-07

เอกสารแนบ: การปฏิบัติงานอปทตค2549.xls
 
 

Visitor Number
5328778
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]