สรุปรายงานประจำเดือนธันวาคม 2555

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  25 เเห่ง 6 จังหวัด


รายละเอียดข่าว

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนธันวาคม 2555 มี อปท. รายงานมาจำนวน  25 เเห่ง 6 จังหวัด ประกอบด้วย                                                                              1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 12 แห่ง จำนวนประทานบัตร 32 เเปลง                                                                                                          2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 6 แห่ง จำนวนประทานบัตร 18เเปลง                                                                                                                              3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 24 แห่ง จำนวนประทานบัตร 150 แปลง

 

Update news:2556-01-15

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนธันวาคม 2555
 
 

Visitor Number
5649334
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]