สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน  13 เเห่ง 5 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
 สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน  13 เเห่ง 5 จังหวัดประกอบด้วย                                                                              1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 12 แห่ง จำนวนประทานบัตร 137 เเปลง                                                                                                          2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 5 แห่ง จำนวนประทานบัตร 43เเปลง                                                                                                                              3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 7 แห่ง จำนวนประทานบัตร 100 แปลง
 

Update news:2556-03-14

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2556
 
 

Visitor Number
5649181
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]