สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2556

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน  36 เเห่ง 18 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

    สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน  36 เเห่ง 18 จังหวัดประกอบด้วย                                                                                1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 22 แห่ง จำนวนประทานบัตร 50 เเปลง                                                                                                          2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 24 แห่ง จำนวนประทานบัตร 43เเปลง                                                                                                                              3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 32 แห่ง จำนวนประทานบัตร 67 แปลง

 

Update news:2556-04-01

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมีนาคม 2556
 
 

Visitor Number
5649129
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]