สรุปรายงานประจำเดือนเมษายน 2556

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน   20 เเห่ง 8 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนเมษายน 2556 มี อปท. รายงานมาจำนวน   20 เเห่ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย                      

   1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 9 แห่ง จำนวนประทานบัตร 14 เเปลง                                                                                                              

   2. รายงานการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 13 แห่ง จำนวนประทานบัตร 104 เเปลง

   3. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 17 แห่ง จำนวนประทานบัตร 93 แปลง

 

Update news:2556-05-14

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนเมษายน 2556
 
 

Visitor Number
5649321
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]