โครงการประกวด “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่” 2556

    สืบเนื่องจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   และได้ดำเนินการจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ทราบทั่วกันแล้ว

รายละเอียดข่าว
    สืบเนื่องจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   และได้ดำเนินการจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ทราบทั่วกันแล้ว  ประกอบกับ กพร. ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เหมืองแร่แล้วบางส่วน  ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายต่าง ๆ โดยมี อปท. เป็นแกนนำในการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการประกวด “อปท. นักพัฒนา  ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่” ขึ้นเพื่อมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติแก่ อปท. ที่ให้ความเอาใจใส่และสนใจพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม  (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)
 

Update news:2556-06-12

เอกสารแนบ: ประกวด อปท.นักพัฒนาดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ ปี 56
เอกสารแนบ: ใบสมัครเข้าประกวด อปท.2556
 
 

Visitor Number
5649310
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]