การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจ.พิษณุโลก

อบต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของประทานบัตรที่ 30720/15159 ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า ชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนและชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ได้รับความเดือดร้อนจากรถขนส่งแร่วิ่งเร็วทำให้มีฝุ่นและถนนชำรุดเสียหาย


รายละเอียดข่าว
การแก้ไขปัญหาตามรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของ อบต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก อบต.บ้านมุง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก  ได้ส่งรายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ ของประทานบัตรที่ 30720/15159 ไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า ชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือน และชุมชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ได้รับความเดือดร้อนจากรถขนส่งแร่วิ่งเร็วทำให้มีฝุ่นและถนนชำรุดเสียหาย  สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 ผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า  ข้อเท็จจริงในการประกอบกิจการเหมืองแร่และโรงโม่หินย่อมมีผลกระทบบางอย่างที่ไม่อาจอาจหลีกเลี่ยงได้  แต่จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประทานบัตรแปลงดังกล่าวยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้  ดังนั้นผู้ตรวจสอบจึงได้สั่งกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมืองและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้ขอความร่วมมือผ่านไปยังรถบรรทุกของลูกค้าผู้ซื้อหินในการจำกัดความเร็วเมื่อวิ่งผ่านชุมชนไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเคร่งครัด  พร้อมทั้งได้แนะนำให้ผู้ที่พบเห็นรถบรรทุกหินที่วิ่งเร็วจดหมายเลขทะเบียนรถ แล้วแจ้งต่อผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่  เพื่อขอความร่วมมือในการควบคุม กำชับ หรือตรวจตราอีกทางหนึ่งด้วย
 

Update news:2549-12-28

 
 

Visitor Number
5207470
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]