สรุปรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มี อปท. รายงานมาจำนวน 85 เเห่ง 43 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 มี อปท. รายงานมาจำนวน 85 เเห่ง 43 จังหวัด ประกอบด้วย

1. รายงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 27 แห่ง จำนวนประทานบัตร 90 เเปลง

2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 74 แห่ง จำนวนประทานบัตร 264 แปลง

3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 53 แห่ง จำนวนประทานบัตร 198 เเปลง

 

Update news:2557-03-25

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ลงเว็ป
 
 

Visitor Number
5207359
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]