สรุปรายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2557

สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2557 มี อปท. รายงานมาจำนวน 64 เเห่ง 35 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนพฤษภาคม 2557 มี อปท. รายงานมา จำนวน 64 แห่ง 35 จังหวัด ประกอบด้วย 1. รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 55 แห่ง จำนวนประทานบัตร 179 แปลง 2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 46 แห่ง จำนวนประทานบัตร 148 แปลง 3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 1 แห่ง จำนวนประทานบัตร 1 แปลง
 

Update news:2557-06-16

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนพฤษภาคม 2557 ลงเว็ป
 
 

Visitor Number
5207238
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]