เชิญสมัครด่วน!! การประกวด “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่” 2557

   สืบเนื่องจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และได้ดำเนินการจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ทราบทั่วกันแล้ว

รายละเอียดข่าว

   สืบเนื่องจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) ได้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และได้ดำเนินการจัดอบรมวิธีการปฏิบัติงานและการรายงานตามภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ทราบทั่วกันแล้ว ประกอบกับ กพร. ได้ดำเนินการสร้างเครือข่ายประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เหมืองแร่แล้วบางส่วน ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่ายต่างๆโดยมี อปท. เป็นแกนนำในการดูแลและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงได้ดำเนินการจัดให้มีการประกวด “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่” ขึ้นเพื่อมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติแก่ อปท. ที่ให้ความเอาใจใส่และสนใจพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ จนเกิดผลเป็นรูปธรรม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ)

 

Update news:2557-06-23

เอกสารแนบ: โครงการประกวด “อปท. นักพัฒนา ดูแลสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่”57
เอกสารแนบ: ใบสมัครเข้าประกวด อปท.2557
 
 

Visitor Number
5207259
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]