สรุปรายงานประจำเดือนมีนาคม 2558

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2558 มี อปท. รายงานมา จำนวน 10 แห่ง 3 จังหวัด

รายละเอียดข่าว

   สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมีนาคม 2558 มี อปท. รายงานมา จำนวน 10 แห่ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย                                                     1. รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 1 แห่ง จำนวนประทานบัตร 1 แปลง                                                                           2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 2 แห่ง จำนวนประทานบัตร 9 แปลง                                                                                       3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 1 แห่ง จำนวนประทานบัตร 3 แปลง

 

Update news:2558-04-07

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมีนาคม 2558 ลงเว็บ
 
 

Visitor Number
5135782
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]