สรุปรายงานประจำเดือนมกราคม 2559

     สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2559 มี อปท. ส่งรายงาน จำนวน 84 แห่ง 39 จังหวัด

รายละเอียดข่าว
  สรุปรายงานการปฏิบัติงานของ อปท. ที่ปฏิบัติตามภารกิจที่ถ่ายโอนในเดือนมกราคม 2559 มี อปท. ส่งรายงาน จำนวน 84 แห่ง 39 จังหวัด ประกอบด้วย

1. รายงานการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน อปท. 58 แห่ง จำนวนประทานบัตร 218 แปลง

2. รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่มีการทำเหมืองแร่ จำนวน อปท. 53 แห่ง จำนวนประทานบัตร 149 แปลง

3. รายงานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบประทานบัตร จำนวน อปท. 43 แห่ง จำนวนประทานบัตร 136 แปลง

 

Update news:2559-02-16

เอกสารแนบ: ตารางสรุปรายงานเดือนมกราคม 2559 ลงเว็บต์
 
 

Visitor Number
5293651
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]